Ngày 02 tháng 10 năm 2020 BGH, tổ chuyên môn tổ 3 tổ chức chuyên đề môn Tiếng Việt tiết luyện từ và câu do cô giáo Phan Thị Bình giảng.