Kết nạp Đảng viên mới

Ngày 18 tháng 12 năm 2018 chi uỷ, chi bộ trường tiểu học Sa Lung tổ chức kết nạp 2 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng, đó là quần chúng Triệu Thị Hoài và quần chúng Vương Thị Thu Hường.