Họp phụ huynh toàn trường

Ngày 13 tháng 09 năm 2018, trường Tiểu học Sa Lung tổ chức họp phụ huynh toàn trường, thông qua các loại quỹ và các khoản thu chi trong năm học mới 2018 - 2019.