Tổ chức  các hoạt động chào mừng 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân toàn dân; công nhận chuyên hiệu “Khéo tay hay làm”  Năm học 2018-2019.

Với mục đích, ý nghĩa:

       - Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, GV, NV và học sinh, nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, và trọng trách lớn lao của quân đội ta trong thời kỳ mới; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; ghi nhận và đánh giá những thành tựu to lớn trong 29 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.
         - Củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

          -  Tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tiễn; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cho học sinh gắn với phong tục, tập quán của địa phương.

          - Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia vào các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Tổ chức  các hoạt động chào mừng 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân toàn dân; công nhận chuyên hiệu “Khéo tay hay làm”  Năm học 2018-2019.

 


Buổi trải nghiệm và công nhận chuyên hiệu " Khéo tay hay làm" đã thành công tốt đẹp.