Tham gia lớp tập huấn chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi do Tỉnh Đoàn tổ chức năm học 2018 - 2019

Ngày 05 tháng 03 năm 2019 giáo viên làm TPT Đội nhà trường tham gia lớp tập huấn, chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi năm học 2018 - 2019 tại Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.