Ngày 28 tháng 12 năm 2021 liên đội tổ chức hội thu phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2021 - 2022, tổng hộ thu đợt 1 được 300kg giấy các loại.