Ngày 11/4/2014 BGH tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề dạy học tích cực môn tập đọc lớp 1, giáo viên dạy : Nguyễn Thị Tứ. Thông qua tiết dạy giúp các giáo viên tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm trong việc dạy tích cực môn tập đọc, nhất
 Ngày 11/4/2014 BGH tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề dạy học tích cực môn tập đọc lớp 1, giáo viên dạy : Nguyễn Thị Tứ.
Thông qua tiết dạy giúp các giáo viên tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm trong việc dạy tích cực môn tập đọc, nhất là đối với giáo viên dạy kê, dạy buổi 2.

                                                                          Người viết và đăng bài : Nguyễn Việt Hùng.