Sinh hoạt chuyên môn cụm 1

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn, ngày 07 tháng 11 năm 2018 cụm chuyên môn số 1 gồm 5 trường: Tiểu học Sa Lung, TH Tân Long, TH Văn Lăng số 1, YH Văn Lăng số 2, TH Hoà Bình, tổ chức chuyên đề cụm tại trường TH Sa Lung hai phân môn: Tập viết lớp 2 và kể chuyện lớp 2.

Buổi sinh hoạt đã thành công tốt đẹp.